...

Formy płatności

Na konto :

NL63 KNAB 0400 9503 08

Paypal :

welcome2zenstudio@gmail.com

 

Uwaga – sama wpłata na konto, bez wysłania
potwierdzenia na podanego maila, nie jest gwarancją
uczestnictwa

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.